Projekt digitalizace NF Loďka

Informace o projektu

Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 a je podpořen částkou 15 milionů eur. V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) a Skautský institut. Poskytovatelem podpory je Nadace Open Society Fund Praha

The program is implemented within the EEA and Norway Funds 2014-2021 and is supported by an amount of 15 million euros. In the Czech Republic, it is managed by a Consortium consisting of the OSF Foundation, the Goodwill Committee – the Olga Havlova Foundation (VDV) and the Scout Institute. The support provider is the Open Society Fund Praha Foundation

Cíle projektu

Zvýšení efektivity v poskytování služeb klientům a usnadnění spolupráce a komunikace pracovníků NF Loďka a Týmu FN prostřednictvím vytvoření sofistikované aplikace s databázemi klientů a mobilních hospiců v regionech ČR.

Project Objectives

Increasing efficiency in providing services to clients and facilitating cooperation and communication between NF Loďek and the FN Team through the creation of a sophisticated application with databases of clients and mobile hospices in the regions of the Czech Republic

Přínos projektu

Díky aplikace je péče výrazně efektivnější, profesionálnější a cílenější. vzhledem k propojenosti NF loďka a podpůrného týmu FN Motol je dosaženo efektivnější a cílenější péče cílovou skupinu.

Velký profit pro rodiny – jistota, jak to bude dál a konkrétní informace na koho se obrátit, kdo na ně v regionu čeká a podobně. Protože jak to přesně bude dál zpravidla rodiny nevědí, ani lékaři to nevědí. Vědí jen, že to může přijít kdykoli, a že to nebude snadné. Pocit, mít se na koho obrátit a že na náročnou situaci nebudou sami je významný. Je to obrovský aspekt, který hraje roli v době odcházení dítěte, ale i v době truchlení. Což se nám již za dobu fungování týmu zpětnou vazbou potvrdilo.

Velký profit pro FN Motol – časnější uvolnění lůžka pro pacienty, kteří ještě mohou profitovat s kurativní péče. Nemalým profitem je i vědomí kliniky, že pacient FN  Motol opouští se zajištěnou následnou péčí.

Profit pro členy dětského podpůrného týmu – při nesnadné konzultaci mohou obratem rodinám zajistit konkrétní jasné informace o které se rodina může opřít. Vědomí, že mají někoho v zádech-konkrétní jméno, kontakt, je v těchto situacích významný aspekt, který pomáhá rodinám zvládnout náročnou životní situaci. Tím pádem zbývá podpůrnému týmu větší prostor na vedení psychologické podpory.

Benefit of the project

Thanks to the application, care is significantly more efficient, professional and targeted. due to the interconnectedness of NF boat and the support team of FN Motol, more effective and targeted care of the target group is achieved.

Profit for families – certainty of how things will continue and specific information on who to contact, who is waiting for them in the region, etc. Because usually the families don’t know exactly how things will go on, nor do the doctors. They just know that it could come at any time, and that it won’t be easy. The feeling of having someone to turn to and not being alone in a difficult situation is important. It is a huge aspect that plays a role at the time of the child’s departure, but also at the time of grieving. This has already been confirmed by feedback during the time the team has been operating.

Big profit for FN Motol – earlier release of beds for patients who can still profit from curative care. The clinic’s knowledge that the patient leaves Motol Hospital with guaranteed follow-up care is also a considerable profit.

Profit for the members of the children’s support team – during a difficult consultation, they can immediately provide families with specific, clear information that the family can rely on. The knowledge that they have someone at their back – a specific name, a contact – is an important aspect in these situations that helps families cope with a difficult life situation. As a result, the support team has more room to conduct psychological support